Bizkaiko Foru Aldundiko Garraio, Mugikortasun eta Lurralde Kohesio Sailak 2019ko deialdia hirigintzako tresnak garatzeko diru-laguntzen deialdia. Laguntzek hirigintza planen berrikuspena diruz laguntzen dute, bai eta plan horiekin lotutako ingurumen ebaluazio estrategikoak ere.

Hartzailea: 7.000 biztanle baino gutxiagoko Bizkaiko udalak

Epea: eskaerak 2019ko martxoaren 29ra arte aurkez daitezke

Edozein galdera edo proposamenak prestatzen laguntzeko, gurekin harremanetan jar zaitezke Juan Iglesias, NAIDEReko proiektu-zuzendariaren bidez: jiglesias@naider.com

Bizkaiko Lurralde Historikoko 7.000 biztanletik beherako udalerrien hirigintzarako diru-laguntzak, 2019.

ORGANISMOA

Lurraldearen Garraio, Mugikortasun eta Kohesio Saila

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

OBJEKTUA

7.000 biztanletik beherako Bizkaiko Lurralde Historikoetako Udalen hirigintza-jarduera orokorraren sustapena, hirigintza-plangintza berrikusteko tresnak prestatzeko gastuak finantzatuz, zeinak bideratzen diren. administrazio-zerbitzu-kontratua, zeinaren xedea den bere planeamendu orokorra bere Bigarren Xedapen Iragankorrak zehazten duen Euskadiko lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legeari egokitzea.

ENTITATE ONURADUNAK

7.000 biztanle baino gutxiagoko Bizkaiko Udalak, hirigintza antolamendu orokorra Euskal Herriko Lurzoruaren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legeara egokitzeko betebeharra duten eta ez datoz bat Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluko 2. atalean jasotako debeku-egoerarik.

HAITASUNAK EKINTZAK

a) Planeamendu Orokorra guztiz edo partzialki berrikustea, Euskadiko lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeari egokitzeko.

b) Aurrekoa lantzeko beharrezkoak diren obra eta azterlan osagarriak, bereziki ingurumen-ebaluazio estrategikorako lanak, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren arabera eskatutakoak.

AURKEZPEN EGUNA ETA LEKUA

2019ko martxoaren 29ra arte, Bizkaiko Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoaren bitartez (https:/ /ebizkaia.eus /es/hasi).