Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak 2019ko enpresei ingurumena zaintzera bideratutako inbertsioak egiteko dirulaguntzak.

helbidean.

Enpresei ingurumena babesteko inbertsioak egiteko diru-laguntzak. 2019ko deialdia.

ORGANISMOA

INGURUMEN, LURRALDE ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA SAILA

EUSKO JAURLARITZA

OBJEKTU

Agindu honen xedea da, 2019ko ekitaldirako, enpresei ingurumena zaintzera zuzendutako inbertsioak egiteko diru-laguntzak deitzea, Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan. Urriaren 27ko 202/2015 Dekretuan, ingurumena zaintzera bideratutako inbertsioak egiteko enpresei diru-laguntzak arautzen dituena (212/2015 zk. EHAA) honako lerro hauetan xedatutakoarekin bat:

a) Inbertsioetarako laguntzak, ingurumena babesteko Batasuneko araudia haratago joan ahal izateko (…).

b) Etorkizuneko Batasuneko arauetara goiz egokitzeko laguntzak.

c) Ingurumen-azterketak egiteko laguntzak.

d) Hirugarrenek sortutako hondakinak birziklatzeko eta berrerabiltzeko inbertsiorako laguntzak (…)

e) Kutsatutako lurrak garbitzeko laguntzak kutsaduraren arduraduna identifikatu ezin denean (…)

f) ETEei ingurumen-aholkularitza-zerbitzuetarako laguntzak.

ENTITATE ONURADUNAK

Industria, merkataritza edo zerbitzuak emateko jardueretara dedikatzen den izaera pribatuko edozein pertsona fisiko edo juridiko, irabazi helburuekin edo gabe, baita haiek eratutako elkarteak ere, interes orokorrak eta komunak ordezkatzen dituztenak.

HAITASUNAK EKINTZAK

a) Batasuneko arauditik haratago joateko aukera ematen duten inbertsioak finantzatzeko laguntzak.

– Usainen igorpena murrizteko inbertsioak.

– Galdaketa-instalazioetan konposatu organiko lurrunkorrak arazteko ekipoetan egindako inbertsioak (…).

– Hirugarrenek fabrika birsortzea eta/edo birziklatzea ahalbidetzeko ekipoetan egindako inbertsioak, burdin-galdaketako harea eta moldura-finak, (…).

– PCI hondakin handiak nazioarteko arauetatik eratorritako eskakizunetara egokitzera zuzendutako inbertsioak (…).

– Hondakinak berrerabiltzeko prestatzeko eragiketak (PXR) ezartzeko edo egokitzeko xede diren inbertsioak.

– Agindu honetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten beste batzuk (…).

b) Etorkizuneko Batasuneko arauetara goiz egokitzeko laguntzak.

c) Ingurumen-azterketak egiteko laguntzak:

– Hondar-hondakinak barne hartzen dituzten hormigoiaren eta aurrefabrikatuaren bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa eta ingurumenekoa aztertzera zuzendutako azterlanak (…).

– Atmosferako BEG isuriak gutxitzea sustatzera zuzendutako azterlanak (…).

– Kutsatzaile emergenteei eta/edo iraunkorrei buruzko azterlanak (PFOak, PFOAS, …).

– Eraikuntza-eraispen sortzen ari diren hondakinei eta eraikuntza- eta eraispen-hondakin arriskutsuei buruzko azterlanak.

– Borondatezko azterketa olfatometrikoak usainen igorpena minimizatzeko (…).

– Bigarren mailako materialen ingurumen-kalitatea egokitzeko eta egiaztatzeko azterketak.

– Eusko Jaurlaritzaren 2020ko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Planean lehentasunezkotzat jotako beste ingurumen-azterlan batzuk.

– Agindu honetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten beste batzuk (…).

d) Hirugarrenek sortutako hondakinak birziklatzeko eta berrerabiltzeko inbertsioak finantzatzeko laguntzak (…):

– Plastikoen identifikazioa eta bereizketa ahalbidetzeko inbertsioak (…).

– Piezak berrerabiltzera eta ibilgailuetako eta RAEEetako hondakinak birziklatzera eta balorizatzera bideratutako inbertsioak.

– Ibilgailuak eta itsasontziak desmuntatzeko eta deskontaminatzeko gailu/makinen inbertsioak (…).

– Gailu/makinetan egindako inbertsioak (…) RCD-ak nahastea saihesteko, eta obra-hondakinen nahasketak bereiztea ahalbidetzeko (…).

– Agindu honetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten beste batzuk (…).

e) Kutsatutako lurrak garbitzeko laguntzak (…).

f) ETEentzako laguntzak ingurumen-gaietan kanpoko aholkularitza-zerbitzuetatik eratorritako kanpoko kostuak finantzatzeko:

– Enpresa-elkarteek EMAS Erregistroaren sustapenari dagokionez sustatutako ekintzetarako diru-laguntzak (…).

– Ingurumena Kudeatzeko Europako Sistemaren (EMAS) Erregistroan inskribatzeko laguntzak, bai aldez aurretiko kontsultak bai egiaztapen-entitatearen kostuak.

– EMAS erregistroa berritzeko laguntzak. (…).

– UNE-EN ISO 14006 Ekodiseinu Araua ezartzeko eta ziurtatzeko laguntzak, ekoetiketak (I. mota edo III motakoak), ingurumen-produktuen aitorpenak (EPD-ak) eta ingurumen-aztarnak ezartzeko eta ziurtatzeko edo erregistratzeko laguntzak. (…).

– Kutsagarriak izan daitezkeen jarduerak lagundu dituzten lursailen lurzoruaren kalitatea deklaratzeko laguntzak (…).

– Ingurumenean eragin handiena duten sektoreetako enpresei laguntzak «lurzoruaren dokumentu bakarra» aurkezteko, betiere Ingurumen Organoak berariaz eskatu ez badu.

AURKEZPEN EGUNA ETA LEKUA

Eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Eskaerak elektronikoki aurkeztu behar dira www.euskadi.eus/servicios/1026404